Новини и съобщения

14.12.2012 - Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в информационната система модул Анкети е отворен за въвеждане на анкетните карти на всички ученици за учебната 2011/2012 г. Задължително се попълва електронната форма на анкетната карта, която се появява след кликване върху името на ученика, след което се прикачва и сканирания файл със самата анкета. Моля да имате предвид, че поради огромния брой анкетни карти е въведено ограничение от 1МБ на файл, за което препоръчваме да сканирате картите с по-ниска резолюция, черно-бяло или да запишете файловете в по-оптимизиран формат.

3.12.2012 - Уважаеми колеги,
Моля в срок до 06.12.2012 година включително да публикувате в модул Анкети, попълнените анкетни карти на участниците в проекта – учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден, завършили 8 клас през учебната 2011-2012 година и на тези ученици, които са били в средищни училища през учебната 2011-2012 година, но не са определени за средищни съгласно ПМС 263/25.10. 2012 г. за настоящата учебна година.


29.11.2012 - Уведомяваме Ви, че можете да заявите необходимостта си от настилки (ламиниран паркет и килими) за помещенията, използвани от учениците за целодневна организация на учебния процес. Подаването на заявки е допустимо в случай, че училището не е заявило до момента доставката на настилки, или е заявило, но в резултат на променената организация на учебния процес през учебната 2012-2013 г., се налага оборудване на нови помещения за нуждите на целодневната организация.
Средствата за доставения инвентар ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.
За да направите Вашата заявка е необходимо да посетите следния електронен адрес: http://213.169.45.173
Писмо с указания относно попълването на заявката, както и парола за достъп ще можете да видите след вход в информационната система.

29.11.2012 - Поради множество запитвания относно изготвяне на отчетите за изработените часове за месец ноември 2012 г., поясняваме че съгласно чл.154, ал.1 от Кодекса на труда, 1 ноември - Ден на народните будители - е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения. Във връзка с това, 1 ноември е неработен ден и броят на работните дни за месец ноември за учебните заведения е 21. С оглед коректното изчисляване на възнагражденията на възпитателите е необходимо в графика и отчета за изработение часове за 1 ноември да не се въвеждат часове.
Уведомяваме Ви, че всички въведени записи за 1 ноември в информационната система в графицте и отчетите на възпитателите, са изтрити служебно. За коректното генериране на разчетно-платежните ведомости е необходимо да направите повторна проверка на отработените за месеца дни и изчислените суми за възпитателите от Вашето училище.

29.11.2012 - Писмо № 9105-339 / 28.11.2012 г. относно изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение

5.11.2012 - Уведомяваме Ви, че след вход в информационната система може да изтеглите писмо № 9107-185 /5.11.2012 г. относно проведени процедури по Закона за обществените поръчки

 

15.10.2012 - С оглед осигуряване на финансиране за м. октомври , моля всички училища в срок до 15 ч. днес да попълнят и подадат онлайн заявки в системата за финансиране на учениците от I-VIII клас за целодневна организация на учебния ден за учебната 2012/2013 г. по ОП "РЧР", проект BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". РИО да потвърдят заявките до края на деня.

10.10.2012 - Моля в срок до 12.10.2012 г. директорите на училищата да попълнят онлайн формуляр за финансиране на целодневна организация на учебния ден за учебната 2012/2013 г., който се намира в меню Формуляр ПИГ 2012/2013 г.

02.10.2012 - Писмо № 9107-160 / 28.09.2012 г. относно изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение

01.10.2012 г. Във връзка с постъпили молби за актуализиране на ученици в регистъра, ще бъде направен нов импорт в системата на проекта от подадените в Админ данни до края на деня.

28.09.2012г. Актуализирана е секция "Въпроси и отговори" на сайта. Моля, преди да зададете въпрос проверете за публикуван отговор.

25.09.2012 - Уведомяваме Ви ,че в информационната система на проекта ще бъдат импортирани данните от Админ подадени към 25.09.2012 г. 16:00 ч. Тъй като това е повторен импорт ще бъдат добавени само учениците и паралелките, които не са били импортирани до момента. Ново: Данните на учениците са актуализирани от Админ към 25.09.2012 16 ч. Ако имате други корекции ги отразете ръчно в системата на проекта.

19.09.2012 - Уважаеми колеги, уведомяваме ви че модулът "Ученици" в информационната система ще бъде бъде актуализиран утре - 20.09.2012 г. и ще съдържа данните и паралелките за учениците, които сте въвели през софтуера Админ до днес. Ако някое училище все още не е въвело данни за новата учебна година в Админ, или съдържа дублирани ученици или грешни ЕГН, моля да изчисти тези проблеми днес.

13.09.2012 Уважаеми колеги, във връзка с актуализиране на информацията за учениците с началото на новата учебна година, моля да имате предвид, че до 15.09.2012 г. в информационната система на проекта ще бъдат достъпни данните за учениците и другите модули, свързани с тях (групи, разписание, присъствия) от учебната 2011-2012 г., а от 17 20.09.2012 г. системата ще бъде актуализирана за работа с новата учебна 2012-2013 г., като се предвижда възможно най-скоро, след като подадете данните към регистъра Админ, същите да се импортират в системата на проекта. След преминаване в новия период, данните за ученици, групи, разписание, присъствия, и др. от миналата учебна година ще бъдат архивирани и достъпни само за справки - няма да има възможност за корекция на архивирани данни. Отчетните модули ще останат достъпни без разделяне на периоди.

03.09.2012 - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

Във връзка с изпълнението на Проекта Ви информираме, че между Министерството на образованието, младежта и науката и „Никром – тръбна мебел” АД, гр. Ловеч е сключен договор с предмет „Доставка на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета”.
Всяко училище може да заяви необходимостта си от чинове, маси, бюра, столове, шкафове, гардеробчета, бели дъски и закачалки за помещенията, използвани от учениците за целодневна организация на учебния процес. Средствата за доставения инвентар ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.
За да направите Вашата заявка е необходимо да посетите някой от следните два електронни адреса: http://momn.nikrom.net/ или http://ntm.nikrom.bg/.
Писмо с указания относно попълването на заявката, както и парола за достъп ще можете да видите след вход в информационната система.


КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Ръководител на проект

 

20.08.2012 - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

Във връзка с изпълнението на Проекта Ви информираме, че между Министерството на образованието, младежта и науката и „Картекс П” АД, гр. София е сключен договор с предмет „Доставка на настилки за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета”.
Всяко училище може да заяви необходимостта си от ламиниран паркет и килими за помещенията, използвани от учениците за целодневна организация на учебния процес. Средствата за доставения инвентар ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.
За да направите Вашата заявка е необходимо да посетите следния електронен адрес: http://213.169.45.173.
Писмо с указания относно попълването на заявката, както и парола за достъп ще можете да видите след вход в информационната система.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Ръководител на проект


Допълнителни указания за попълване на отчетните модули за възнаграждения на директори и счетоводители в информационната система по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“


26.06.2012 - Приложение №8 - Анкетна карта

26.06.2012 - От раздел "Документи" на сайта може да изтеглите за попълване Приложение №8 - Анкетна карта, която се попълва задължително за всеки ученик записан в ПИГ по проекта през учебната 2011/2012 година, независимо от продължителността на участие. Точка 4 от на анкетата се попълва от родителя/настойника на ученика.


25.06.2012 На вниманието на Регионалните инспекторати по образованието

Уважаеми колеги,
Във връзка с изготвянето на втори междинен отчет по проект BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", Регионалните инспекторати по образованието в срок до 13,30 часа на 26.06.2012 г. следва да приключат с потвърждаването на качените от средищните училища от Вашия регион отчетни документи, обхващащи периода 01.01.2012 г. – 31.05.2012 г. Напомняме Ви, че определеният с писмо № 9107-83 от 23.05.2012 г. за изготвянето и представянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG 051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” срок за потвърждаване на отчетните документи от РИО изтече на 12.06.2012 г.
При забава от Ваша страна училищата, чиито документи не са проверени няма да получат авансово финансиране за месец юли.

Красимир Вълчев
Ръководител на проект


20.06.2012 - Във връзка с използването на квалифицирани електронни подписи за вход и подписване в информационната система на проекта, моля всички директори и счетоводители да инсталират на компютрите си получените КЕП по проекта, като следват инструкциите от сайта http://www.b-trust.org/?p=sup и направят тест за потвърждение.
Красимир Вълчев, ръководител на проекта


Уведомяваме Ви, че верификацията на междинния отчет за периода 01.01.-31.03.2012 г. от Междинното звено ще приключи на 18.06.2012 г. в 17,30 часа.
В тази връзка всички училища, на които са върнати документи за доокомплектоване, включени в първия междинен отчет, следва в рамките на днешния ден да отстранят пропуските. В срок до 19.06.2012 г. – 14,00 часа, РИО да прегледат и потвърдят качените нови документи за да може координаторите от МОМН да приключат процеса по потвърждаване на документите включени в междинния отчет за периода 01.01.2012-31.03.2012 г.

06.05.2012 - Допълнителни указания за попълване на отчетните модули в информационната система

23.05.2012 - Писмо до директорите и началниците на РИО относно изготвянето и представянето на отчети за финансовото изпълнение

18.05.2012 - Във връзка с внасяне на финансовия отчет по проекта, моля в срок до 14 ч. на 19.05.2012 г. всички средищни училища да декларират дали са регистрирани лица по ЗДДС за периода 01.01.2012 до 31.03.2012 г. Декларацията се намира в секция "Други документи" на модул "Отчетни документи".

17.05.2012 - Всички отчетни документи, които са върнати за корекция (отказани) от РИО и/или МОМН трябва да бъдат свалени и качени коригирани в срок до 14:00 часа на 19.05.2012 г.


На 14 май 2012 г. в 11 часа в МОМН министър Сергей Игнатов ще открие пресконференция за представяне на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

На пресконференцията ще присъства зам.-министър Милена Дамянова, а детайли по осъществяването на мащабното начинание ще предостави главният секретар Красимир Вълчев, ръководител на проекта.


25.04.2012 - До регионалните координатори


Уважаеми директори,

Уведомяваме Ви, че екипът за управление на проекта е създал организация на 17 и 18 април 2012 г. да получите финансиране за месеците април, май и юни за дейностите изпълнявани от средищните училища по проекта. Размерът на средствата е определен на база 1/12 част от актуализирания годишен норматив (474/12 = 39,50 лв.) и броя на учениците към 01.04.2012 г., регистрирани в информационната система.


 

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че след вход в информационната система можете да изтеглите Писмо № 9106-6/04.04.2012 г. на МОМН относно предоставените Ви към 31.03.2012 г. трансфери по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Моля един екземпляр от писмото да се разпечата и предостави на първостепенния Ви разпоредител с бюджетни кредити


От 2 април 2012 г. в информационната система са активни модулите за отчитане на разходите по проекта

Последователността на работата с модулите за отчитане през системата е следната:

1. качват се последните трудови договори и/или допълнителни споразумения, заповед на директора за определяне на възпитателите/учителите, които изпълняват дейности по проекта, вътрешните правила за работната заплата
2. качват се договорите с доставчици за канцеларски материали, хранителни продукти, външни услуги и др.
3. въвеждат се фактури и платежни за разходите за канцеларски материали, хранителни продукти, външни услуги и веществена издръжка
4. генерира се отчет за отработените часове, индивидуална справка и обща ведомост за възнагражденията на възпитатели/учители по проекта
5. качват се платежни за осигуровки и преведени суми за възнаграждения
6. генерира се опис на платежните документи - ще е активен след потвърждаване на документите от РИО
7. генерира се финансов отчет - ще е активен след потвърждаване на документите от РИО

С цел улеснение при качване на документите препоръчваме предварително да сканирате всички документи и да ги преобразувате в PDF формат, като спазите условието всички страници от един документ са в един файл. PDF файловете позволяват да се съберат повече страници в един файл, като големината на файла се намалява до минимум.


 

07.03.2012 - Уважаеми колеги,
Във връзка необходимостта от по-голяма оперативност и ефективност на работния процес, в МОМН взехме решение да обезпечим образователната система с електронни подписи. За всеки служител, на който следва да бъде издаден електронен подпис (директор, счетоводител), се очаква да попълни онлайн заявление през системата http://kep.mon.bg (с името и паролата, които ползва в съответната информационна система на МОМН, в която е регистриран) и да го разпечата и подпише (то е лично и следва да е в оригинал). Същото заявление следва по служебен път да се предаде на началника на съответния регионален инспекторат по образованието, който ще има ангажимента да получи подписите и да ги предостави на училищата. За повече информация - ТУК

29.02.2012

Уважаеми колеги,

за постигане на по- голяма яснота при реализиране на дейностите по проекта, обърнете внимание на промените в чл. 3, ал. 4 и чл. 7, ал. 2 на
НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА и в чл. 7 от НАРЕДБА № 7 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2008 Г.)

За по - голяма оперативност Ви обръщаме внимание на следното:
В Наредба 3/2008 г. е предвидено минималната педагогическа норма преподавателска заетост на възпитателите, която се отчита с 30 астрономически часа е посочено да включва не само самоподготовка, дейности по интереси и организиран отдих, но и други дейности: участие в изработването на индивидуални образователни програми, консултации с ученици и др.


24.02.2012 - Уважаеми директори,
Уведомяваме Ви, че на електронна страница на проекта е публикувана актуализирана инструкция по проекта. Коригираният вариант съдържа, както чисто технически  редакции, така и съдържателни изменения и допълнения. За улеснения вторият вид корекции са оцветени в червено.
Допълнително ще Ви бъде изпратена актуална форма на График на планираните обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки.
По отношение на отчитането на разходите, извършени до 29.02.2012 г., Ви уведомяваме, че поради забавената доставка на електронни подписи, сроковете за отчитане ще започнат да текат от по-късна дата на месец март (вероятно след 11.03.). В тази връзка ще получите допълнителни указания за сроковете и условията за първи отчет на разходите и дейностите по проекта.


23.02.2012 - Уважаеми директори,
Уведомяваме Ви, че екипът за управление на проекта е създал организация от 17.02.2012 г. да бъде преведен аванс за финансиране на дейностите по проекта, изпълнявани от средищните училища за месеците февруари и март, в размер, определен на база два пъти по 1/12 част от годишния норматив (427/12 = 35,58 лв.) и броя на учениците, регистрирани в информационната система. Имайте предвид, че сумата е намалена/увеличена, ако финансираният брой ученици през месец януари на база подадена заявка се различава от бройката на реално регистрираните в системата ученици.


15.02.2012 - За целите на проекта и във връзка с многократните запитвания по отношение на графика за учениците от 5 - 8 клас, предлагаме следните примерни разпределения на дейностите - виж


06.02.2012

В информационната система на проекта са достъпни модулите за регистриране на групи, ученици, възпитатели, както и въвеждане на графици. За допълнителна информация влезте със своя акаунт в системата.27.01.2012

Уважаеми директори,

Във връзка със стартиране на дейностите по проект BG051PO001 - 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП РЧР, следва да бъде изготвен График на планираните обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, необходими за изпълнението на Проекта. Графикът се изготвя от всеки възложител на обществени поръчки по смисъла на ЗОП, който извършва разходи по проекта, в т.ч. началниците на РИО и директорите на средищни училища.
Обръщаме Ви внимание, че формата на Графика е изготвена в съответствие с действащото в момента законодателство по отношение на възлагането на обществени поръчки. С обнародвания в ДВ, бр. 93 от 2011 г., Закон за изменение и допълнение на ЗОП се въвеждат редица промени, които ще влязат в сила от 26.02.2012 г. Поради тази причина на този етап Графикът следва да се попълни само от тези възложители, които планират стартирането на процедури до 25.02.2012 г. След тази дата ще бъде изготвена нова форма, която да обхване останалия период на Проекта.
В тази връзка, ако планирате стартирането на процедури до 25.02.2012 г., моля в срок до 09.02.2012 г. да ни изпратите на хартиен носител попълнен График, съобразен с насоките, дадени в Инструкцията за изпълнение на проекта. Формата за попълване е качена на интернет страницата на проекта http://allday.mon.bg/, в раздел „Документи”.


21.01.2012

Уважаеми директори,
Във връзка с постъпили питания и забавянето на инструкцията по проекта, заради необходимостта от допълнително съгласуване, Ви предоставяме предварителни правила за разходване и отчитане на средствата по проекта. Правилата ще бъдат включени в инструкцията. Предварителните правила имат за цел да Ви ориентират за рамката от изисквания и ограничения, в която ще се изпълнява проекта.
Отчитането на разходите по проекта ще започне от месец март. За месец февруари ще получите месечен аванс, аналогично на м. януари.
Допълнителни указания ще получите на срещите по региони.
От екипа за управление на проекта


19.01.2012

Уважаеми директори,

Уведомяваме Ви, че екипът за управление на проекта е създал организация на 21 и 23 януари 2012 г. да бъде преведен месечен аванс за финансиране на дейностите по проекта, изпълнявани от средищните училища, в размер, определен на база 1/12 част от годишния норматив (427/12 = 35,58 лв.) и броя на учениците, регистрирани в информационната система. Това означава, че средствата следва да бъдат налични по сметката на училищата най-късно до 25 януари 2012 г.
До 21 януари 2012 г. предвиждаме да публикуваме предварителни правила за разходване и отчитане на средствата по проекта, а до 27 януари 2012 г. първоначален вариант на инструкцията, одобрен от министъра на образованието, младежта и науката.

От екипа за управление на проекта


В раздел "Документи" на сайта allday.mon.bg е качена декларацията за попълване от директорите на средищните училища. Срок за подаване на подписаните декларации в РИО - 16.01.2012 г.


До 15 ч на 13.01.2012 г. ще са възможни последни корекции по заявките (където са допуснати грешки и РИО ги е върнало за корекция), след което данните ще се считат за окончателни. РИО трябва да потвърдят или откажат заявките до 17 ч. Само училищата с потвърдени заявки ще участват в проекта.


За участие в проекта училищата подават в срок до 05.01.2012 г. в РИО заявки, които съдържат:
I. Информация за учениците от I-VIII клас, включени в полуинтернатните групи за учебната 2011/2012 г.
II. Информация за кадровата осигуреност на полуинтернатните групи за учебната 2011/2012 г.
III. Заявка за финансиране на целодневна организация на учебния ден за учениците от І-VІІІ кл., включително новосформираните групи, след 01.01.2012 година
IV. Информация за кадровата осигуреност на полуинтернатните групи след 01.01.2012 г.
V. Информация за начина на организация на храненето на учениците в средищните училища
VI. Информация за възможността за осигуряване на класни стаи за целодневна организация на
на учебния ден от 01.01.2012 г.

Директорите на училищата задължително трябва да се регистрират в информационната система, след което да попълнят заявката за участие в проекта. Системата дава възможност да се генерира попълнен PDF формуляр, готов за разпечатване и изпращане в РИО. РИО след като верифицират данните от формулярите потвърждават заявките в системата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени