Приложение 8 - Анкетна карта (31.05.2013)

До директорите на средищните училища

Във връзка с попълването на анкетната карта за участие в проект BG051PO001-3.1.06 Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес, Ви информираме, че за всички участници в целодневната организация на учебния процес, които са приключили учебни занятия, същата може да се попълни от родителите/настойниците/попечителите им в началото на учебната 2012/2013 година.

Екип за управление
---------------

За всеки ученик се попълва по една анкетна карта за целия период на проекта.

----------------

Анкетната карта се попълва задължително за всеки ученик записан в ПИГ по проекта през учебната 2011/2012 година, независимо от продължителността на участие. Точка 4 от на анкетата се попълва от родителя/настойника на ученика.

Данни, които се попълват от училището:
Период на участие:
от ................................ г. – попълва се датата, от която ученикът е регистриран в информационната система, че участва в ПИГ.
до .................................г. - – попълва се датата, от която ученикът е отписан от ПИГ / от информационната система/ . За учениците които са участвали до края на учебните занятия, като дата се попълва 15.09.2012 г.

3.Резултат от участието на лицето:
Лицето е приключило участието си в дейностите по договора, съгласно първоначално планираното – попълва се след приключване на учебните занятия;
Лицето е отпаднало от участие в дейностите по договора – попълва се когато лицето по време на учебните занятия е напуснало ПИГ по собствено желание или се е преместило в друго училище.

Обръщаме Ви внимание, че анкетните карти са задължителни за попълване, защото същите са документа, които удостоверява че ученикът е бил включен в проекта и училището може да получи средства за целодневна организация за него.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Заповед РД09-1788/13.11.2014 г. - за определяне на средищните училища за учебната 2014-2015 г.

Заповед РД09-1773/05.12.2013 г.(изменение на заповед РД09-1809/09.12.2011 г.) - за определяне на средищните училища за учебната 2013-2014 г.

Допълнителни указания за попълване на отчетните модули в информационната система (6.05.2012)

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С МОДУЛИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
(28.03.2012)

Изготвяне и представяне на отчети за финансово изпълнение на дейностите по проекта (27.03.2012)

Заповед РД09-1809/09.12.2011 г. - за определяне на средищните училища, които да бъдат включени в проекта

Заповед РД09-250/08.03.2012 г. - за определяне на държавните служители от РИО, които да осъществяват дейности по проекта (24.02.2012)

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Предварителни правила за разходване и отчитане на средствата по проекта (21.01.2012)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС (24.02.2012)

Отчитане на получените трансфери в периодичните (ежемесечни и тримесечни) отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от средищните училища (актуализирано на 26.03.2012)

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

НАРЕДБА № 7 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2008 Г.)

Бланки на проекта - цветна , черно-бяла

Информационни табели на проекта - цветна , черно-бяла

УКАЗАНИЕ за работа с информационната система (25.01.2012)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Заявка - попълва се онлайн след регистрация в системата

График на планираните обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки (Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки) (27.01.2012 г.)

Декларация за директори от средищни училища - Срок за попълване и предаване в РИО – 16.01.2012 г.

Приложение 8 - Анкетна карта


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени