РЕЧНИК

1.1. Конкретен бенефициент (Бенефициент) на безвъзмездната финансова помощ – организация, институция, административна структура и друга подобна, изрично посочена в Оперативната програма като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна финансова помощ за определена дейност, както и да е посочен в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.
1.2. Изпълнители – Бенефициентът на безвъзмездна финансова помощ има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители. Изпълнителите не са партньори и са предмет на правилата за договаряне, посочени в Закона за обществени поръчки и подзаконовите му нормативни актове.
1.3. Безвъзмездна финансова помощ – Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евратом) № 1605/2002, това са средства, предоставени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ОП РЧР, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.
1.4. Управляващ орган – структурата, определена да осъществява функцията по управлението на Оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.
1.5. Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Министерство на труда и социалната политика чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
1.6. Договарящ орган – орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори/издава заповеди за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма. Договарящ орган по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е Министерството на образованието, младежта и науката.
1.7. Междинно звено – структурата, която действа под отговорността на Управляващия орган на съответната оперативна програма или изпълнява определени задължения от негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи операцията. Министерството на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” е Междинно звено по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” и приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Управляващият орган е делегирал на Междинното звено управлението, изпълнението и контрола на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР.
1.8. Верифициране (удостоверяване) – процес на проверка за съответствие и допустимост на дейности и на разходи при изпълнение на проекта. Включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по проекта.
1.9. Сертифициращ орган – Сертифициращ орган на Оперативната програма е дирекция “Национален фонд” на Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент № 7, 1083/2006, Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите извършени от бенефициентите.
1.10. Одитен орган – структурата, която е функционално независима от Управляващия орган и Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Одитен орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите.
1.11. Нередност – Всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени