ФИНАНСИРАНЕ

8. Допустимост на разходите и отчитане на дейностите по проекта
8.1. Допустими разходи
8.1.1. Актът, който определя правилата за допустими разходи по оперативната програма е Постановление № 180 на МС от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г.
Съгласно чл. 2, т. 3 на постановлението разходите трябва „да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство”. Същото означава, че документалната отчетност и проследимост на разхода е основна предпоставка за неговото верифициране.
8.1.2. Освен документалната проследимост, за да са допустими разходите, извършени от средищните училища, трябва да отговарят и на следните условия:
а) да са законосъобразни;
б) да са действително извършени и платени през периода на изпълнение на проекта
в) да са свързани с реализацията на дейности по проекта;
г) да са отразени в счетоводната и данъчна документация на училището чрез отделни счетоводни аналитични партиди;
д) в случаите, в които са за доставка на стоки или външни услуги - изборът на изпълнители за конкретните дейности да е извършен в съответствие с действащото национално законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
е) да не са финсирани по друг проект или от друг източник на финансиране.
Извършените дейности и разходи, които отговарят на условията на допустимост и са отчетени по изискуемия ред, следва да бъдат верифицирани и възстановени.
8.2. Определяне на максималната годишна сума на преките възстановяеми разходи по проекта
Годишният размер на средствата за целодневна организация на учебния ден за всяко средищно училище се определя въз основа на годишен норматив и средногодишния брой на учениците от 1. до 8. клас, включени в целодневна организация и регистрирани като такива в информационната система по проекта .
Извън тази сума са:
а) разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на директорите и счетоводителите;
б) учебните пособия и материали, които ще бъдат предоставени на училищата въз основа на централна доставка.
Годишният норматив за един ученик от 1. до 8. клас в средищно училище, обхванат в целодневна организация на учебния ден, се определя с Постановление № 84 на МС от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища.
За изчисляване на средногодишния брой на записаните учениците, по които се формират средствата, броят на записаните учениците се коригира ежемесечно при записване или отписване на нови ученици в/от ПИГ (полуинтернатни групи). Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при преместване на ученик от друго училище. Отписването се извършва ежемесечно при отпадане или преместване на ученици от училището или при заявено желание от родителя за отписване от ПИГ. Промените в броя на учениците се отразяват считано от първо число на месеца следващ месеца на отписването/записването.
В края на календарната година или в края на проекта (за последната година) се извежда средногодшният брой на записаните ученици и се извършва годишно изравняване.
Директорът отразява до края на месеца в информационната система промените в броя на учениците. Движението се отразява в намаляване или увеличаване на субсидията (максималния размер на възстановяемите разходи) от началото на месеца, следващ месеца на напускането или записването на ученик.
Броят на учениците, по които се формират средствата, се намалява в края на учебната година или в края на периода на проекта, при условие че ученикът има регистрирани присъствия в ПИГ по-малко от 80 на сто от общия броя часове, извън случаите на отсъствие по уважителни причини. За определяне на уважителните причини се прилага чл. 136 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. За пътуващите ученици като уважително се признава и отсъствието след крайния час, след който пътуването им до къщи не може да се извърши в светлата част на денонощието и води до рискове за безопасността. Определянето на крайния час се извърша съгласно Приложение 2.
8.3. Видове разходи на средищните училища, които се финансират по проекта
Разходите, които могат да бъдат извършвани от средищните училища, за сметка на средствата по норматив, са:
8.3.1. Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на педагогическия персонал (възпитатели/учители) за изпълнение на дейностите по утвърдените програми за целодневна организация в училищата. Тук се включват основните работни заплати и допълнителните възнаграждения с постоянен характер на педагогическия персонал за цялата календарна година (включително и за времето на платения годишен отпуск), както и лекторските часове и възнагражденията за постигнати резултати от труда през учебната година (раздел IV от Наредбата), определени съгласно Наредба № 1 на министъра на образованието, младежта и науката от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (Наредба 1/2010) и Вътрешните правила за работните заплати;
8.3.2. Разходи за обедното хранене на учениците;
8.3.3. Разходи за материали и консумативи за нуждите на целодневната организация на учебния процес, включени в списъка към проекта:
8.3.3.1. хартия - 500 л. в пакет;
8.3.3.2. телчета за телбод 24/6;
8.3.3.3. кламери метални;
8.3.3.4. лепила течни;
8.3.3.5. линия;
8.3.3.6. молив дървен с гума;
8.3.3.7. молив чeрен;
8.3.3.8. ножица със заоблен връх голяма;
8.3.3.9. ножица със заоблен връх малка;
8.3.3.10. острилка метална;
8.3.3.11. тиксо голямо;
8.3.3.12. тиксо малко;
8.3.3.13. химикалка;
8.3.3.14. гумичка;
8.3.3.15. хигиенни материали - различни видове почистващи материали за помещенията, използвани за целодневна подготовка.
Извън гореизброените материали, по заявка на средищните училища ще им бъдат предоставени учебни пособия и материали, закупени на централно ниво. Списъкът от учебни пособия и материали, които ще бъдат закупени, е включен в проекта.
8.3.4. Разходи за външни услуги, обезпечаващи целодневната организация на учебния процес (електроенергия, отопление, вода).


Средногодишният брой на учениците се определя в края на годината като средна стойност на записаните ученици в ПИГ за отделните месеци

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени