ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Институционална рамка на проекта
4.1. Управляващ орган
Управляващ орган на ОП РЧР е Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Управляващият орган носи отговорност за управлението на ОП РЧР съгласно Регламент № 1083/2006 и Решение на МС №965/2005г.
4.2. Междинно звено
Междинно звено по проекта е  Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието, младежта и науката.
4.3. Конкретен бенефициент
„Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ” е организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма или в документ, одобрен от комитета за наблюдение като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност, или която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретната дейност, и е допустим бенефициент по оперативната програма.
Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката.
4.4. Сертифициращ орган
Сертифициращ орган на Оперативната програма е дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент № 1083/2006, Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите извършени от бенефициентите.
4.5. Одитен орган
Одитен орган на ОП РЧР е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент № 1083/2006, Одитният орган на оперативната програма е отговорен за извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма.
4.6. Централно координационно звено
Централното координационно звено е структурата, която координира и следи изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. Тази функция се осъществява от дирекции: „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” и „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” на Министерски съвет.
4.7. Направляващ комитет за наблюдение на проекта
В рамките на проекта се създава орган Направляващ комитет на проекта. В комитета влизат като членове: по един представител на НСОРБ, на МОМН – зам.министър, на МТСП, на МФ и до четирима представители на неправителствения сектор. Комитетът заседава веднъж в годината, като на всяко от заседанията Екипът за организация и управление отчита степента на изпълнение на проектните дейности.
4.8. Участници в проекта. Отговорности.
МОМН. Екип по проекта
Отговорности на членовете на екипа по проекта
4.8.1. Ръководител на проекта
Ръководителят на Eкипа организира, ръководи и координира дейността на Eкипа по организация и управление на проекта. Следи за цялостното изпълнение на дейностите, реализиране на целите и показателите за изпълнение на проекта.
4.8.2. Координатори средищни училища
Организират, координират и контролират дейностите по техническото и финансовото изпълнение на целодневната организация на учебния ден от средищните училища и дейностите по мониторинг и контрол осъществяван от регионалните инспекторати по образование /РИО/.
4.8.3. Координатори анализи, проучвания и обучения
Координират организирането и провеждането на проучванията, анализите и  изследванията по проекта, обсъждането и популяризирането им, както и координирането, мониторинга и контрола на планираните обучения.
4.8.4. Координатор публичност
Организира и координира дейностите по информиране и публичност -  отпечатване на информационни и рекламни материали, публикации и популяризиране на проекта в медиите, пресконференции, кръгли маси и национална конференция.
4.8.5. Координатори логистика на дейностите
Организират и координират дейностите за закупуване и предоставяне на
електронните подписи,  учебни пособия, материали и консумативи за провеждане целодневната организация и за оборудване, обзавеждане, стопански инвентар и компютърна техника за подобряване на образователната среда в средищните училища.
4.8.6. Координатор тръжни процедури
Организира и координира подготовката и провеждането на процедурите по избор на изпълнители на предвидените дейности. Следи изпълнението на сключените договори за услуги и доставки. Подпомага ръководителя при изготвяне на междинните и финалния финансови отчети и технически доклади.
4.8.7. Координатор административен контрол
Координира и контролира изработването на административните актове по проекта и взаимодействието им със спецификата на нормативната уредба в сферата на образованието. Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на становища за ДО, УО и контролните органи, както и при указания за средищните училища и регионалните инспекторати по образование.
4.8.8. Координатор информационни и комуникационни дейности
Координира работата с информационната система на проекта, поддържа и наблюдава базите данни и отговаря за архивирането им. Координира дейностите по доработване и развитие на информационната система.
4.8.9. Технически сътрудници
Административно-техническото обезпечаване на дейността на Екипа и офиса - технически дейности, приема, регистрира и предоставя  на ръководителя служебната кореспонденция; получава и изпраща кореспонденцията на екипа, осъществява връзка между членовете на екипа, куриерски функции.
4.8.10. Регионални координатори
Взаимодействат с ръководителя и координаторите по проекта. Подпомагат организацията, координацията и контрола по изпълнението на проектните дейности на регионално ниво.

5. Функции и задължения  на регионалните инспекторати по образованието
5.1. Отговорности на началника на РИО
5.1.1. провежда процедура за подбор на експерти за съответния регион, които да извършват мониторинг и контрол на целодневната организация в средищните училища и проверка и обобщаване на финансовите и отчетните документи по проекта;
5.1.2. приема ежемесечните отчети за извършената работа на експертите и изплаща полагащите им се възнаграждения;
5.1.3. командирова и изплаща командировъчните разходи на експертите за извършване на проверки на място в средищните училища;
5.1.4.сключва допълнителни споразумения с директорите на средищните училища и приема и одобрява ежемесечните отчети за извършената от тях работа.
5.1.5организира и координира дейностите по обобщаване на информацията по проекта и в информационната система на областно ниво;
5.1.6. организира и координира проверката на учебната и финансовата документация на средищните училища и взаимодействието между средищните училища и министерството за изпълнението на дейностите по проекта.
Процедурата за подбор на експерти за осъществяване на дейностите по мониторинг и контрол на целодневна организация в средищните училища и финансов контрол на областно ниво се извършва въз основа на съответствието на квалификацията и професионалния опит на кандидата към функциите и задълженията, определени за съответната позиция. За целта началникът на РИО, определя изискванията за позицията, събира и оценява минимум три автобиографии за всяка позиция. При избора на експерти, които не са служители в РИО (външни лица), следва да се спазва Законът за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
5.1.7. След провеждане на процедурата за подбор началникът на РИО:
а) предлага на ръководителя на проекта определените служители, които са на служебно правоотношение, за включване в заповед на министъра на образованието, младежта и науката, за възлагане на задължения по проекта;
б) сключва допълнително споразумение със служителите, които са на трудово правоотношение в РИО;
в) сключва граждански договор с избраните външни лица.

5.2. Отговорности на експерти към РИО, работещи по проекта
Експертите към регионалните инспекторати по образованието (служители на РИО или външни лица) администрират и извършват мониторинг и контрол на областно ниво, като:
5.2.1. подпомагат взаимодействието между средищните училища и Министерството на образованието, младежта и науката при изпълнението на проектните дейности;
5.2.2. проверяват и обобщават информацията свързана с броя на учениците, броя на групите, броя на възпитателите и отчетните форми на средищните училища.
5.2.3. контролират изпълнението на дейностите на средищните училища по провеждане на целодневна организация на учебния ден и посещаемостта на учениците.
5.2.4. извършват проверка на документацията по тръжните процедури, проведени от директорите на средищните училища;
5.2.5. извършват проверка на първичните документи за извършените разходи за целодневна организация на учебния ден;
5.2.6. проверяват съответствието на отчетните форми с разходите, извършени за съответния период;
5.2.7. за нуждите на процеса на верификация, регионалните инспекторати по образованието представят на Ръководителя на проекта, ежемесечно в срок до 8 работни дни от началото на месеца, следващ отчетния период, обобщени отчетни форми.
5.2.8. оказват съдействие на директорите на средищните училища при документалното обезпечаване на процеса на отчетност и верификация.
5.2.9. следят за своевременното попълване на информация и качване на сканирани документи в информационната система по проекта от страна на директорите на средищните училища с оглед регулярното изготвяне на искания за плащане от Бенефициента към Договарящия орган.

6. Средищни училища
Средищните училища извършват следните дейности по проекта:
6.1. проучване и анализ на потребностите и интересите на учениците за участие в ПИГ на всички ученици от І до VІІІ клас (не само за пътуващи ученици) чрез провеждане на родителски срещи, консултации, анкети и др.;
6.2. осигуряване на материална база (подходящи помещения), съобразно броя на предвидените групи, на седмичното разписание и вида на заниманията;
6.3. анализиране на необходимостта на училището от учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала и изготвяне на заявки до екипа за управление;
6.4. организиране и контрол на дейностите по отчитане на финансовото и техническото изпълнение на дейностите по проекта;
6.5. съставяне и актуализиране на график за изпълнение на обществени поръчки;
6.6. провеждане на процедури по ЗОП за осигуряване на обедно хранене, материали и други стоки и услуги, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;
6.7. организиране на заседание на педагогическия съвет на училището за обсъждане на дейността на полуинтернатните групи /ПИГ/, включително и допълнителните групи, училищната програма за целодневна организация на учебния ден, както и планиране на заседания на педагогическия съвет на училището за обсъждане на резултатите от работата в ПИГ с цел набелязване на мерки за ефективно приложения на модела /План за дейността на педагогическия съвет/;
6.8. разработване и одобряване на училищната програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие с Рамковата програма съгласно Приложение № 1;
6.9. сформиране на групи ПИГ – подаване на заявления от родителите/настойниците на учениците и завеждането им във входящ училищен дневник;
6.10. спазване на изискванията на нормативната уредба на МОМН за функциониране на ПИГ;
6.11. изготвяне и утвърждаване на график /седмично разписание на часовете в  ПИГ;
6.12. одобряване на мерки за повишаване на успеваемостта на учениците в ПИГ чрез осигуряване на допълнителни часове /консултации/ за учители- специалисти в случай на необходимост;
6.13. сключване на договори с учители/възпитатели за провеждане на часове в новите групи ПИГ;
6.14. изготвяне на заповед за определяне на източника на финансиране на възнагражденията на възпитателите;
6.15. сключва допълнително споразумение със счетоводителя на училището за изпълнение на дейностите по финансово-счетоводно обслужване на проекта на училищно ниво, приема и одобрява ежемесечните отчети за извършената от тях работа;
6.16. извършване на промяна на Списък-образец 1 чрез мотивиран доклад до началника на РИО - само за учебната 2011/2012 година;
6.17. утвърждаване на годишните тематични разпределения на учителите /възпитателите в ПИГ;
6.18. организиране на подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, предизвикателствата и др.;
6.19. осъществяване на административен контрол - извършване на мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация /дневници на групи ПИГ, книга за преподадения материал за деня, спазване на графика за вземане на часовете/, финансов контрол;
6.20. осъществяване на педагогически контрол - извършване на мониторинг и контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в ПИГ;
6.21. осигуряване на условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите и възпитателите в ПИГ /вкл. осигуряване на заместващи учители и възпитатели/.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени