Дейности на проекта

 • Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната;
 • Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”;
 • Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи)

Средищните училища за учебната 2011/2012 година и Регионалните инспекторати по образованието(без РИО София-град) в Република България участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта.

Дейностите изпълнявани от средищните училища са свързани с организиране и провеждане на целодневната организация на учебния процес за всички учениците от I до VIII клас на ниво училище и включват:

 • формиране на групи и кадрово осигуряване;
 • разработване и утвърждаване на училищна годишна програма за целодневната организация на учебния процес в съответствие с предоставената рамкова годишна програма;
 • провеждане на самоподготовка, на организиран отдих и спорт и на занимания по интереси на учениците от I до VIII клас, включени в целодневната организация на учебния процес;
 • изготвяне и подаване чрез уеб-базираната информационна система на заявка за броя на учениците, включени в целодневната организация на учебния процес.
 • изготвяне на финансови отчети за получените и изразходвани средства за целодневна организация на учебния процес


Дейностите изпълнявани от Регионалните инспекторати по образованието включват:

 • подпомагане взаимодействието на регионално ниво за изпълнение на дейностите за целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас в средищните училища;
 • координиране и контролиране изпълнението на дейностите на директорите по подготовка и провеждане на целодневна организация на учебния процес в средищните училища;
 • предоставяне на периодична информация за изпълнение на дейностите по целодневна организация на учебния процес в средищните училища.
 • извършване на мониторинг и контрол на средствата за целодневна организация на учебния процес в средищните училища, както и наблюдение, анализ и потвърждаване на извършените разходи. от тях

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени