ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

10. Процедури по възлагане на обществени поръчки.
10.1. Нормативна база и общи правила за възлагането на обществените поръчки:
10.1.1. Обществените поръчки се възлагат по реда на действащата при поемане на задължението за извършване на разхода нормативна уредба, която към датата на публикуване на настоящата инструкция – 27.01.2012 г. включва Закон за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. Отклоненията от този принцип се уреждат изрично от законодателя и са свързани обикновено с предвиждането на възможност при промяна на нормативната уредба неприключилите процедури да се довършат по реда, по който са стартирали.
10.1.2. Както Министерството на образованието, младежта и науката, така и средищните училища, са класически възложители на обществени поръчки, които трябва да спазват регламентирания в ЗОП ред за разходване на средства, който се определя въз основа най-вече от размера на тези средства, по следния начин (доколкото със средства по проекта няма да се възлага извърване на строителство, настоящият анализ обхваща само правилата за доставки и услуги):
10.1.2.1. При разходване на средства до 15 000 лв. без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат директно извършването на доставката или услугата без да е необходимо спазването на някакви условия за подбор на изпълнители. Макар че чл. 2, ал. 3 на НВМОП допуска в тези случаи възложителят да не сключва писмен договор, а да докаже сделката с първични платежни документи, препоръчваме когато има възможност договор да бъде сключван, с цел яснота относно правата и задълженията на страните.
10.1.2.2. При разходване на средства от 15 000 лв. без ДДС до 50 000 лв. без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат извършването на доставката или услугата след събиране на не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, освен ако това е обективно невъзможно, по реда, уреден в чл. 2а, 2б и 2в от НВМОП. Макар че чл. 2, ал. 3 на посочената наредба да допуска в тези случаи възложителят да не сключва писмен договор, а да докаже сделката с първични платежни документи, препоръчваме договор да бъде сключван, с цел яснота относно правата и задълженията на страните.
10.1.2.3. При разходване на средства над 50 000 лв. без ДДС се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка, като ако прогнозната стойност на разхода е до 180 000 лв. без ДДС за доставки и до 110 000 лв. без ДДС за услуги, се провеждат уредените в НВМОП процедури, а при прогнозни стойности на разход над тези граници – по процедурите, уредени в ЗОП.
10.1.3. С обнародвания в ДВ, бр. 93 от 2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се въведоха редица промени в законодателството в областта на обществените поръчки, които ще влизат в сила от 26.02.2012 г. Регламентираният в тях ред за разходване на средства отново се определя въз основа най-вече от размера на тези средства, по следния начин:
10.1.3.1. При разходване на средства до 15 000 лв. без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат директно извършването на доставката или услугата без да е необходимо спазването на някакви условия за подбор на изпълнители. Макар че чл. 14, ал. 5 на ЗОП допуска в тези случаи възложителят да не сключва писмен договор, а да докаже сделката с първични платежни документи, препоръчваме когато има възможност договор да бъде сключван, с цел яснота относно правата и задълженията на страните.
10.1.3.2. При разходване на средства от 15 000 лв. без ДДС до 60 000 лв. без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат извършването на доставката или услугата по реда и при условията на глава VIIIа от ЗОП, озаглавена „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” която предвижда следното:
10.1.3.2.1. Възложителят изготвя покана за възлагане на обществената поръчка, по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, която съдържа следната информация:
а) наименование и адрес на възложителя;
б) описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем;
в) изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
г) критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;
д) срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.
10.1.3.2.2. Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки, поддържан от АОП, по ред, определен с ППЗОП, и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача.
10.1.3.2.3. Възложителят може да публикува съобщение за поканата и в печатни издания, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията, публикувани в Портала за обществени поръчки. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
10.1.3.2.4.  Офертата, подадена в отговор на публичната покана, трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик и да съдържа най-малко:
а) данни за лицето, което прави предложението;
б) предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
в) ценово предложение;
г) срок на валидност, когато е приложимо.
10.1.3.2.5. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя, които представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, т.е. че нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на някое от подалите оферти лица, че не са „свързани лица” с него, с посочените от него подизпълнитли или с членове на неговите управителни или контролни органи и че нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
10.1.3.2.6. Определените от възложителя длъжностни лица определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си, който се представя на възложителя за утвърждаване.
10.1.3.2.7. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.
10.1.3.2.8. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката, като преди сключването му определеният за изпълнител трябва да представи свидетелства за съдимост на лицето, представляващо изпълнителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
10.1.3.3. При разходване на средства над 60 000 лв. без ДДС се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка по реда, установен в ЗОП.
10.1.4 Следва да се има предвид, че на основание § 120 от Преходните и заключителни разпоредби към обнародвания в ДВ, бр. 93 от 2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, процедурите, открити до 25.02.2012 г. включително, се довършват по реда, по който са открити. Тъй като редът за определяне на изпълнител, уреден в чл. 2 от НВМОП, не представлява процедура, според обнародваната към 23.02.2012 г. нормативна уредба. На заседанието на Министерския съвет на 15.02.2012 г. бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с който се отменя Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Към датата на изготвяне на настоящата инструкция постановлението предстои да бъде обнародвано в Държавен вестник. Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на приетото постановление „Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, включително и тези по чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, открити до влизането в сила на §2 от постановлението (26.02.2012 г.), се довършват по досегашния ред.”, т.е. след обнародване на цитирания нормативен акт ще се уреди възможността за довършване по досегашния ред и на процедурите по чл. 2 от наредбата.
10.2. Определяне на приложимия ред за възлагане на обществена поръчка.
При определяне на приложимия ред за възлагане на обществената поръчка трябва да се планират очакваните разходи за съответната дейност за периода на изпълнение на проекта без значение от източника на финансиране.
10.3. Използване на действащи договори за обществени поръчки:
10.3.1. Средищните училища имат възможност да използват сключените от тях преди включването им в проекта договори за възлагане на обществени поръчки и за разходване на средства по проекта, като редът за отчитането им е описан в стр. 21 от указанията.
10.3.2. Използването на действащ договор за обществена поръчка, сключен от друг възложител (обикновено община) трябва да се обмисли внимателно, доколкото евентуалните пороци на процедурата, за които училището няма вина, биха довели до проблеми с възстановяването на средствата, платени по нея. С цел минимизиране на риска от проблеми с верифицирането на разходите препоръчваме използване на действащите договори единствено по отношение на осигуряване на обедното хранене, тъй като това е процес, който не може да бъде прекъснат и отложен до провеждане на процедура от училището. Предвид изложеното, при заварени договори за обедно хранене препоръчваме използването им до края на настоящата учебна година, като междувременно училищата предприемат действия за подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за обедно хранене през следващата учебна година. На информационната страница на проекта ще бъдат публикувани проекти на документи, съобразени с новите положения в Закона за обществените поръчки, които училищата да използват при подготовката на процедурите си.
10.4. След стартирането на проекта директорът на всяко средищно училище, включено в изпълнението на проекта, следва да състави График на планираните обществени поръчки съгласно ЗОП (попълнен в съответствие с Приложение № 2 от Инструкцията), който да изпрати на Екипа по проекта не по-късно от 2 месеца след влизане в сила на Заповедта за стартиране изпълнението на проекта.
При всяка последваща промяна или актуализиране на горепосоченото приложение директорът на училище е длъжен незабавно да уведоми Екипа по проекта по електронна поща или с официално писмо.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени