МОНИТОРИНГ

7. Мониторинг, наблюдение и контрол на дейностите и разходите по проекта
Мониторингът включва наблюдение, контрол, системно събиране на информация и отчетност на напредъка и техническото и финасовото изпълнение на Заповедта и на постигнатите индикатори.
Мониторингът се осъществява чрез:
7.1. проверка „на място”
Целите на мониторинговите посещения на ниво проект са да се оцени напредъка в реализирането на дейностите, ефектът и качеството им, съответствието с общата и конкретни цели на Заповедта, изпълнение на заложените проектни индикатори, както и да се направи проверка за действителността на извършените разходи. Проверките „на място” се осъществяват от регионалните инспекторати по образованието, Екипа по проекта и Междинното звено (Договарящия орган).
Проверките на място могат да имат различен обхват:
7.1.1. цялостна проверка на бенефициента;
7.1.2. проверка на техническото изпълнение;
7.1.3. проверка на финансовото изпълнение;
7.1.4. среща с целевата група;
7.1.5. наблюдение на дейностите;
7.1.6. проследяване на изпълнението на препоръки от предходни проверки.
По време на посещението на място еспертите от РИО проверяват техническата и финансовата документация на проекта във връзка с отчитането на дейностите и извършените разходи, както и документацията, свързана с тръжните процедури.
При следващото посещение следва да се извърши оценка на нивото на изпълнение на препоръките, направени при предишното посещение. Освен това експертите, извършили посещението, следва да проверят надеждността на данните от присъствените дневници/регистрационните форми.
7.2.  физическа проверка
Експертите, извършващи мониторингово посещение, потвърждават, че дейностите се изпълняват в съответствие с правилата и проверяват и оценяват степента на финансово изпълнение на договорите, сключени с избраните изпълнители. Освен по документи, експертите задължително извършват и физическа проверка, като удостоверяват, че извършените от изпълнителите дейности (включително доставки и услуги) са реално предоставени – проверка на съответната документация, като се потвърждава, че дейността е предоставена, съгласно изискванията на бенефициента и спецификациите, заложени в договора с изпълнителя.
7.3. среща с представители на целевата група
По време на мониторинговите посещения експертите се срещнат с представители на целевата група.
7.4. проверка на процедурите по възлагане на обществени поръчки
Провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта се извършва съгласно българското законодателство – ЗОП и съответните подзаконови нормативни актове.
7.5. система за проследяване образователните резултати на учениците
Във връзка с реализиране целите на проекта с оглед повишаване на качеството на обучението на учениците, включени в целодневна организация на учебния процес в средищните училища се проследяват знанията на учениците по БЕЛ и по математика в края на учебната 2011/2012 година, в началото и в края на учебната 2012/2013 година, както и в началото на учебната 2013/2014 година. За проследяване на образователните резултати МОМН избира външен изпълнител, на когото възлага изработването на тестове, задачи и др. за измерване на образователни резултати, създаване на организация за провеждането, анализ на резултатите и набелязване на ефективни мерки, съобразени със спецификата на училищата и функциониращите групи в тях. Екипът за управление извършва периодичен  контрол по подготовката и изпълнението на дейността.
Предвид горепосоченото се изисква следното:
7.5.1 от началниците на РИО
да съдействат на избрания изпълнител за проследяване на образователните резултати.  
7.5.2. от директорите на средищните училища
а) да съдават необходимата организация в училището, като уведомяват предварително по подходящ начин родителите на учениците, възпитателите/ учителите, които водят часове по ПИГ и учениците от ПИГ за дейностите по проследяване на образователните резултати на учениците;
б) да предоставят необходимата документация, материали и др. на изпълнителя;
в) да не допускат нарушаване на нормалния образователно-възпитателен процес в училището по време на проследяването на образователните резултати на учениците, обхванати в ПИГ;
7.5.3. от учителите/възпитателите
а) да създават организация в полуинтернатната група за нормално провеждане на проследяването на образователните резултати;
б) да съдействат на избрания изпълнител за провеждане на проследяването на образователните резултати;
в) да използват педагогически методи и подходи , съобразени със спецификата на групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците в ПИГ;
г) да извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техният напредък;
д) да участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в ПИГ;
е) да поддържа контакти с родителите на учениците в ПИГ с оглед повишаване на тяхната успеваемост.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени