ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ

9. Дейности по публичност и информиране. Изисквания за визуализация

Дейностите по информиране и публичност се изпълняват в съответствие с „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР”, правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Регионалните инспекторати по образованието и средищните училища съдействат за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане по проекта, като отбелязват финансовия принос на Общността и поставят логото на ЕС и на ЕСФ на всеки продукт на проекта.
9.1. РИО и училищата поставят постоянни обяснителни табели на видно място в сградите, където е регистриран официалният адрес на институцията;
9.2. В хода на изпълнение на проекта РИО и средищните училища поставят информационни табла на местата, където се провеждат дейностите;
9.3. При изпълнение на дейностите РИО и средищните училища се задължават да информират участниците за съфинансирането на проекта  от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
9.4. При организиране на събития (семинари, конфренции, кръгли маси и др.), следва изрично да оповестят, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ЕСФ. Оповестяването може да се извърши и чрез поставяне на банери в помещенията.
9.5. При публикуване на статии, интервюта и други публикации задължително се цитират името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и номерът и наименованието на проекта.

9.6. За всички документи, създадени във връзка с изпълнението на проекта, следва да се използва бланката, публикувана на сайта на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени